Skautnahodny obrazek
 

 

DOČASNÉ PŘERUŠENÍ NAŠÍ ČINNOSTI

Na základě Usnesení vlády ČR č. 995 a Usnesení vlády ČR č. 996 ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření dočasně do 25. října 2020 přerušujeme činnost.

V této době se nebudou konat družinové schůzky a další oddílová činnost.

Zákaz aktivit pro děti platný od 9. října se vztahuje i na skauting.

Výklad, pokyny a doporučení ke skautské činnosti od 9. října.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 49 (říjen 2020)

V říjnovém čísle Zpravodaje naleznete potřebné informace k novému skautskému roku – plán oddílových i střediskových akcí na první pololetí, kontakty na vedoucí oddílů i termíny družinových schůzek. Přinášíme také krátká ohlédnutí za uplynulými letními tábory a několik zpráv z aktuálního dění v našem skautském středisku.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -

Registrace 2021

Pro registraci členů 2021 budeme vybírat pro každého člena jednotnou částku 500 Kč. Vedoucí oddílů po vás budou v souvislosti s registrací chtít následující údaje (pokud je již nemáme z minulých let): jméno a příjmení člena, adresa bydliště, rodné číslo a datum narození. Vhodné je také uvést název zdravotní pojišťovny. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především pro získávání dotací.

Registrační poplatek zasílejte za každé dítě samostatně na náš bankovní účet: 2701 418660/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které naleznete na našem webu (www.zlin6.cz – aktuálně – Registrace 2021)* do zprávy pro příjemce můžete uvést jméno dítěte, za které je registrační poplatek hrazen. Registraci uhraďte, prosím, nejpozději do 30. listopadu 2020.

Kateřina Straková – Kyslík

*Pozn.: Do 15. října budeme aktualizovat variabilní symboly jednotlivých členů.

 


 

- - -
Aktuálně ke koronaviru
Přehledný rozcestník všech
důležitých informací,
výzev, doporučení a novinek

OD 10. ZÁŘÍ DO KLUBOVNY V ROUŠCE

Lze očekávat, že skautský rok 2020/2021 s sebou přinese další výzvy vyvolané šířením covid-19. Níže zveřejněná doporučení mají napomoci tomu, aby pro vedoucí bylo snazší přijímat srozumitelná a proveditelná rozhodnutí směřující k vytváření bezpečného prostředí pro skautskou činnost a zároveň mohli své úsilí a energii věnovat konkrétnímu naplňování skautského poslání. Úkolem každé skautské vedoucí a vedoucího je minimalizovat riziko přenosu nákazy, s ohledem na zdraví skautek a skautů i jejich blízkých. Vřele doporučujeme věnovat energii i vstřícné komunikaci s rodiči, aby věděli, co od skautských akcí očekávat.

Doporučení se přiměřeně vztahují na běžnou oddílovou činnost, vzdělávací akce i na provoz skautských kluboven a základen. Jsou odvozena z obecně platných pravidel a z manuálu pro školy a školská zařízení. Obecně platná pravidla zveřejněná orgány státní správy jsou přirozeně nadřazena skautským doporučením. Jakmile se budou dále měnit s dopadem na běžnou skautskou činnost, budeme doporučení aktualizovat. Platnou verzi vždy najdete na www.skaut.cz/koronavirus.

Skautská koronavirová doporučení (k 10. září): ZDE

Doporučení si můžete stáhnout v PDF.

Petr Vaněk – Permi
místostarosta Junáka
a koordinátor koronavirových opatření

 


 

- - -Poděkujeme za 30 let své svobodné činnosti

Neděle 11. října 2020

Letos uplynulo 30 let ode dne, kdy bylo naše skautské středisko již potřetí obnoveno (poprvé po zákazu nacisty během druhé světové války, podruhé a potřetí po zákazu komunisty v době komunistické totality), a to 23. března 1990. Oslavu našeho výročí jsme připravovali v rámci květnové Tradiční zlínské pouti farnosti sv. Filipa a Jakuba. Ovšem během letošního jara bylo všechno úplně jinak.

Oslavu třiceti let svobody uskutečníme v neděli 11. října při mši svaté v 10 hod. Při této bohoslužbě také chceme děkovat nejen za nabytou svobodu, ale také za všechna dobrodiní, která jsme od Boha dostali. Naším skautským střediskem za tři desítky let prošly stovky chlapců a děvčat – skautů a skautek, kteří se ve svém skautském slibu zavázali sloužit Bohu, vlasti i svému okolí, ve kterém žijí, a také sami k osobnímu růstu. Mnozí z nich už mají své rodiny a jejich děti jsou nyní našimi členy. Ve všech je pak obrovská naděje ve vybudování dobré společnosti v naší vlasti.

Při této příležitosti jsme také připravili tištěný Almanach, jenž zachycuje nejen naši současnou práci, ale také mapuje naši pětasedmdsátiletou historii.

Přijďtě spolu s námi také vy poděkovat za všechna dobrodiní, která jsme obdrželi!

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Vydali jsme Almanach (1945 – 1990 – 2020)

Letos si v našem skautském středisku připomínáme dvě výročí – 30 let od posledního obnovení (23. března 1990) a 75 let od založení (8. května 1945). Při této příležitosti jsme vydali Almanach, který sestavil Vojtěch Jurák. Na 138 stranách dokumentu je v patnácti kapitolách historii od počátku skautingu ve Zlíně v roce 1922 až po současnost. Zachycuje také součinnost se zlínskou (přechodně gottwaldovskou) farností sv. Filipa a Jakuba od května 1945, kdy bylo naše skautské středisko označeno jako „K středisko“ (katolické středisko). Dnes jsme vedeni jako skautské středisko s rozšířenou duchovní výchovou. Publikace přináší mnohé přehledy a historická fakta doprovázená více než 250 fotografiemi, nákresy a dalšími archiváliemi.

Almanach budeme prezentovat při děkovné mši svaté v neděli 11 října v 10 hod. a následně bude k dostání před kostelem sv. Filipa a Jakuba. Publikace je neprodejná, ale budeme rádi, když nám za ni poskytnete finanční dar. Náklady na vytištění jedné knihy činí 60 Kč.

Almanach bude i později k dostání prostřednictvím našich vedoucích a také v prodejně VENI v Sadové ulici.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Zahájili jsme nový skautský rok

Neděle 13. září 2020

Druhá neděle v září je pro nás tradičním dnem, kdy v kostele sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 8.30 hod. zahajujeme nový skautský rok. Letos jsme tak učinili v neděli 13. září. B- - -ěhem bohoslužby přinášeli zástupci jednotlivých oddílů v průvodu s dary věci, které symbolizují naši skautskou práci. Ke každému přinesenému daru zazněla také konkrétní přímluva za naši činnost s prosbou o požehnání. Na závěr mše svaté byli farnosti představeni vedoucí našich oddílů.

- - -Po skončení bohoslužby jsme se všichni odebrali do parku Komenského, kde proběhl tzv. přestup. Při něm odrostlí členové z "mladších" oddílů přestupují do "starších" oddílů. Zde jsou přijímáni spolu s dalšími nováčky do svých nových družin. Na závěr jsme pořídili hromadnou fotografii a setkání tak zakončili ještě před polednem.

Marie Pašková

 

- - - - - - - - -

 


 

Máme nový roj světlušek

Během letního tábora došlo k rozdělení více než šedesátičlenného roje světlušek. Od září máme v našem skautském středisku dva roje: 51 roj, který vede jeho stávající vedoucí Kristýna Pekaříková, a 52. roj – Berušky, který vede Eliana Frolková. V každém roji pracují tři družiny. Jsem ráda, že k tomuto kroku došlo už jen z organizačních důvodů. Tímto krokem také bylo umožněno přijat nová děvčata, která byla již delší dobu v tzv. pořadníku. Moc přeji oběma rojům, aby se jim dařilo!

Marie Pašková – Ušta


 

Za- - -hájení skautského roku

neděle 13. září 2020

Do nového skautského roku 2020/2021 vykročíme v neděli 13. září 2020 při mši svaté v 8.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Následně proběhne přestup mladších členů do „starších“ oddílů. Zakončení je v 11.45 hod.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Naši vedoucí plánovali nový skautský rok

Víkend 4. až 6. září 2020

Před zahájením nového skautského roku se vedoucí všech našich oddílů i střediska scházejí na "víkendu střediskové rady". Letošní setkání se uskutečnilo ve dnech od 4. do 6. září v budově fary v Konici u Znojma. Spojili jsme tak užitečné s příjemným a po dlouhé- - -m jednání měli tak možnost vyrazit na výlet do Znojma.

Během prázdnin se velký oddíl světlušek rozdělil na dva menší, a tak se víkendu zúčastnily i zástupkyně nového oddílu. Čtyřiadvacet vedoucích tak od pátečního večera hodnotilo činnost svých oddílů, střediska i ukončenou táborovou sezonu v Lidečku-Račném. Kritériem k tomuto hodnocení nám bývá předsevzetí a vize z předešlého víkendu střediskové rady. Nedílnou součástí pak bylo také plánování společných akcí a diskuze nad uspořádáním budoucích letních táborů. Závěrem setkání si zástupci každého z devíti oddílů stanovili nejen krátkodobé cíle na nastávající skautský rok, ale také vizi svého oddílu na tři roky.

Každému našemu vedoucímu touto cestou děkujeme za obětavou dobrovolnickou službu našim mladším sestrám a bratřím a zároveň vyprošujeme potřebné milosti k jejich práci i v jejich osobních životech.

Marie Pašková a Leoš Hrdlička

 


 

- - -Tábor Albionu – cesta za Svatým grálem

22. července až 8. srpna 2020

Tábor roverů a rangers se skládal ze dvou částí. První byl Puťák, na který jsme vyrazili 22. července z nádraží v Otrokovicích. Naše cesta směřovala vlakem na Šumavu, na veřejné tábořiště Prášily. Zde jsme přespali a druhý den vystoupali k rozhledně Poledník. Další noci jsme přespávali v různých kempech v okolí. Navštívili jsme Tříjezerní slať, Horskou Kvildu, vlčí výběh v Srní a někteří také pramen Vltavy. Předposlední den jsme nasedli do kánoí a sjížděli řeku Vltavu v jejjí první zóně národního parku, kam bychom se pěšky nedostali.

Další den jsme se vlakem dopravili do Lidečka a čekala nás ta nejnáročnější část celého tábora, a to vystoupat na tábořiště. Celým našim pobytem na táboře nás prováděl král Artuš. Hledali jsme sluneční kameny, které jsme později zasadili do slunečního kruhu, abychom získali svatý Grál, kterého se nesměl zmocnit zlý Mordred. Byli jsme také u vybírání následníka trůnu mezi Artušovými syny Lamarkem a Darrenem. Celý tábor jsme si skvěle užili a všichni si určitě odvážíme krásné vzpomínky.

Marie Olšanová

 


 

- - -Vlčata strávila tábor v zemi Vikingů

8. až 22. srpna 2020

I přes ztížené podmínky se letos opět konal tábor vlčat, který si užilo celkem 22 kluků. Hned první den po příjezdu nás uvítal starosta zdejší vikingské vesnice, avšak se hned objevil první problém v podobě kmene Vendolů, kteří plenili okolí a ničili všechno živé.

Největší kouzlo letošního tábora spatřili kluci ve zbrojení. Byla to pro ně velmi příjemná změna, že k boji nestačil pouze obyčejný meč, ale arzenál obsahoval i jiné zbraně, se kterými jsme - - -nakonec Vendoly porazili. Dále náš tábor nabídl členům spoustu dalších epických zážitků. Zažili jsme noční přepadení a stezku odvahy v lese. Pro ty úplně nejodvážnější kluky připravili vedoucí půlnoční výpravu na Strašák, kde se bájná pověst o tomto místě stala realitou. Bohužel jsme neměli tu čest navštívit aquapark ve Vsetíně, ale i s tímto problémem jsme se dokázali poprat. Pořídili jsme si bazén! Pro škodolibé jedince se konaly každý den demokratické volby, kde členi zvolili jednoho vedoucího, který byl bez milosti ihned hozen do studené bazénové vody.

Děkujeme všem vedoucím, a především všem klukům, kteří se tábora zúčastnili. Děkujeme také našim perfektním kuchařům, kteří letos opravdu dotáhli kvalitu jídla k dokonalosti. Na závěr děkujeme i světluškám ze sousedního tábořiště, že jsme byli dohromady výborná parta přátel. Pro spoustu z nás to byly nejlepší dva týdny prázdnin plné skvělých zážitků!

Martin Malý – Steak

 


 

- - -Tábor světlušek

8. až 22. srpna 2020

Letos jsme se skupinou 33 odvážných světlušek probudily mezi velkými zdmi labyrintu, zmatené, avšak plné očekávání. Mezi naše první zkoušky patřilo zmapovat celý labyrint, získat kód od brány a co nejrychleji utéct před skupinou krvelačných rmutů. To se nám sice s přehledem povedlo, ovšem vyhrané jsme ještě neměly. Ocitly jsme se v laboratoři pod vedením Jansena a doktorky Pageové. Zjistily jsme, že mezitím, co jsme se snažili utéct z labyrintu, náš svět spálilo Slunce. Zlosyn nám sliboval lepší život a nový domov. Ovšem naše chytré hlavičky přišly na kloub těmto lžím a nezbývalo nám nic jiného než se znovu vydat na útěk. Zpočátku se nám dobře dařilo a životu na Spáleništi jsme se hravě - - -přizpůsobily, avšak jednoho dne nás Tereza zradila a přidala se na stranu Zlosynu. Minho i další naši přátelé byli uneseni touto zákeřnou organizací a my jsme se rozhodly, že to nenecháme bez povšimnutí. Začaly přípravy na boj proti Zlosynu a záchranu Minha. Naše skupina statečných placerů i přes ztráty v boji zvítězila a své přátele osvobodila.

Naše dobrodružství v Lidečku se ale neodehrávalo pouze mezi zdmi Labyrintu. Deset světlušek dospělo ke složení slibu a některé úspěšně splnily požadavky k udělení první a druhé hvězdy, na což jsme všechny vedoucí velmi hrdé. Užily jsme si spoustu legrace a zábavy při družinovém i oddílovém programu a podívaly jsme se na nedaleké Lačnovské skály. Nechybělo ani vtipkování mezi oběma tábory, například vyměněný oběd nebo mezitáborový kapří maskot Karel.

My, vedoucí, tábor hodnotíme velmi kladně a doufáme, že se každý další vydaří alespoň stejně dobře, jako ten letošní.

Nikola Kučerová

 


 

- - -Tábor skautů – Antares

26. července až 8. srpna 2020

Na letošní tábor jsme se i přes ztíženou situaci vypravili 26. července s počtem dvaceti účastníků.

Několik chvil po příjezdu jsme byli svědky strašného bezpráví páchaného na ubohých bezemcích, jehož původcem byl Vilhelm von Strasse. Proti tomuto německému knížeti jsme udatně bojovali s naším vůdcem Jindrou, prostým mužem z lidu. Osud nás však dovedl až k h- - -usitskému hnutí, se kterým jsme na mnoha akcích proti německým zbojníkům spolupracovali. Bohužel, jak to tak už bývá, i mezi husity se vyskytly rozepře a po pár potyčkách se rozdělili na stranu umírněnců a stranu radikální. Viděli jsme a chvilku i tolerovali otřesné chování Prokopa Holého – hlavního radikála, avšak nakonec jsme se přidali k umírněncům a Prokopovu nadvládu s nimi na konci tábora ukončili. Tuto etapovou hru si kluci nejen velmi užili, ale také se z ní dozvěděli něco o naší středověké historii, a hlavně dobách husitských.

Naše tábory však netvoří jen etapová hra, zahráli jsme si i mnoho dalších kratších her, družinkový fotbal, ale i se něco nového přiučili na skautských praxích. V průběhu tábora se také skládal skautský slib. Ten letos složili tři naši členi. Z tábora jsme tak všichni odjížděli spokojení a s mnoha novými vědomostmi a zážitky.

Jakub Šemnický – Koubes

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Sešli jsme se u táboráku po 50 letech

Pátek 31. července 2020

Při mši svaté a u výročního ohně v Měsíčním údolí u Návojné se v pátek večer 31. července sešlo deset z účastníků tábora zlínských skautů z 6. střediska Junáka z roku 1970.

Většina z nás- - - se prodrala vysokou trávou od srubů na začátku Měsíčního údolí až do prostoru, kde před padesáti lety stály naše stany, žirafa, hangár, táborová kuchyně a jídelna. Nezbylo z nich nic. Za kuchyní jsme zašli do lesa, přešli potok, ve kterém jsme se kdysi umývali, a vystoupili ke studánce, z níž bral skautský tábor pitnou vodu. Od studánky je stále krásný výhled na boční hřeben Bílých Karpat s Královcem.

Kromě původních táborníků z roku 1970 přijel na tábořiště také kněz Petr Káňa ml., syn táborníka z časů před padesáti lety, aby nám odsloužil na polním obětním stole u nového srubu na okraji Měsíčního údolí děkovnou mši svatou. Obnovili jsme na jejím konci svůj skautský slib. Modlili jsme se i za ty, kteří již odešli na věčnost, i za ostatní, kterým letos cesta na tábořiště ze zdravotních i - - -různých jiných důvodů nevyšla.

Na památné místo v bělokarpatském údolí nad Návojnou letos přijel také současný vedoucí 6. skautského střediska ze Zlína Leoš Hrdlička ještě s dalším zástupcem střediska Vojtou Jurákem. Po skončení mše svaté složil Mirek Kašný, vlče z roku 1970, před ny- - -nějším vedoucím 6. střediska skautský slib. Získal hnědý skautský šátek a slibový odznak. Mše svaté se zúčastnili také tři bratři zemřelého Šedého vlka, bývalého skautského vůdce z Návojné a otce skauta Petra Káni.

Dívali jsme se do plamenů ohně a vzpomínali na uplynulá léta, která nám Bůh dal prožít. Jistě byla v našich životech ovlivněna i tím, co jsme prožili a co jsme slavnostně slibovali v krátkém čase skautování na konci šedesátých let. Potom se ještě naše oči na chvíli obrátily k potemnělému nebi a pozorovali jsme souhvězdí jako kdysi při nočních hlídkách na táboře. Po skautsku jsme si potřásli levicemi a vyslovili přání sejít se zde znovu, jak Bůh a komu Bůh dá, za pět let.

Vojtěch Cekota 

- - -Medvědice ve škole čar a kouzel

10. až 22. července 2020

Letošní tábor skautek započal 12. července, kdy jsme se na výzvu ředitelky školy čar a kouzel v Bradavicích dostavily k divadlu na nástupiště 9 a 3/4. Odtud nás odvezl kouzelný bradavický expres do Lidečka, a to nás přivítalo s otevřenou náručí. Čekalo nás zahájení školního roku a začátek vyučování, jenž nám všem osvěžilo v paměti znalosti lesních rostlin, šifrování nebo první pomoci. Náš poklidný studentský život ale narušili černokněžníci, kteří s úmyslem ovládnout Bradavice přepadli tábor a vypustili tajemnou sílu ze zapečetěné skříňky. I přes to, že dostali na stranu zla bradavické profesory se nám s vypětím všech sil podařilo odvrátit jistou katastrofu, porazit vůdkyni černokněžníků a vrátit vše do normálního chodu.

Letošní tábor byl díky mimořádným opatřením trochu jiný než tábory v předchozích letech, ale to nám nezabránilo, abychom si užily společně strávených osmnáct dnů, poznaly lépe svůj oddíl a odjely domů s novými zážitky.

Eva Hurtová – Eválka

 


 

- - -Tábor Ontario – Na vlnách

1. až 20. července 2020

Psal se první červencový den, když se skautský oddíl Ontario vydal na tři týdny na svůj historicky třetí tábor. Pro začátek jsme museli postavit tábořiště a věci nutné - - -okolo. Jako táborovou stavbu, tematickou k etapové hře, jsme letos realizovali stavbu dřevěné lodi. V hlavní etapové hře šlo o poražení pirátů, kteří na nás celou dobu útočili.

Tábora se zúčastnilo celkem 15 kluků, kteří si tábor spolu s vedoucími užili a domů přijeli se spoustou skvělých zážitků. V kuchyni se nám o výtečnou stravu staraly zkušené kuchařky. Program, bezpečnost dětí i technické zajištění celého tábora měl pod palcem sehraný tým zkušených vedoucích, kteří naprosto věděli, co dělají. Domu jsme se vrátili obohacení o neuvěřitelné zážitky, které nám tábor i společně strávená doba dali.

Lukáš Michalík

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE, ZDE a ZDE.

 


 

- - -

Letní tábory 2020

Termíny táborů

Informace k táborům

Variabilní symboly pro platbu

Přihláška na tábor 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 48 (květen 2020)

V druhé polovině května jsme vydali osmačtyřicáté číslo našeho Zpravodaje.
Nedílnou součástí tohoto předtáborového výtisku jsou přihlášky na tábory a také informace k letním táborům v Lidečku-Račném.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

Letní tábory budou

Připravujeme další informace a přihlášky.
Vše bude k dispozici nejpozději ke konci května 2020.

Dětské tábory mohou začít už od 27. června, dohodli se organizátoři s hygieničkou
(Aktualne.cz – Publikováno 14. května 2020)
Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moci konat od 27. června. Zástupci jejich organizátorů se ve středu dohodli s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou na podmínkách jejich pořádání. Navrhovaná hygienická opatření proti šíření koronaviru by pro většinu táborů neměla být překážkou. Detailní informace by mělo zveřejnit ministerstvo zdravotnictví v pátek.

Celý článek je ZDE.

Manuál MZ k letním táborům 2020 je ke stažení ZDE, rozhodnutí MZ je ZDE. 

Rozloučili jsme se s bratrem Ludvíkem Holáškem

Ludvík Holášek byl druhým vedoucím našeho skautského střediska v novodobé historii po roce 1990. V čele střediska stál v letech 1990 až 1992. Zemřel 7. května 2020 ve věku věk 89 let. Rozloučili jsme se s ním 15. května při mši svaté v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Ze vzpomínek některých našich starších člnů:

- - -Jan Blecha – Hans: Ludvík Holášek byl pro mne Člověkem, se kterým když jsem se i jen náhodou setkal, byl jsem obdarován a nakažen jeho nadšením a zápalem! Jako malého kluka jsem ho poznal ještě jako pana učitele, který mi nezištně pomáhal při nápravě výslovnosti. Na výchovných koncertech, nás zase zasvědcoval do poslechu „Vážné hudby“. V už zralejším věku, kdy jsme hned po „Revoluci“ obnovovali skautské středisko, ujal se vedení střediska a neúnavně hledal prostory pro klubovnu. Dodnes si vybavuji, na výpravy za dobrodružným pátráním po všech boudách a objektech na sportovištích a zákoutích na Podhoří, ke kterým jsme někdy i přelézali ploty! Byl to úžasný chlap, který nestihl zestárnout ani v důchodovém věku! Budu na něj vždy rád a s vděčností vzpomínat!

Jiří St- - -raka – Bobr: Pamatuji si na něj jako na „zakladatele“ obnoveného skatu v roce 1990. Vzpomíním na jeho zapálení a zkušenosti, které nám předával. Rozhodně si zaslouží naše poděkování, za to, že tu tehdy pro nás byl.

Jaromír Schneider: Hned po listopadových událostech 1989 se objevila myšlenka na obnovení činnosti 6. skautského střediska, které ve Zlíně mělo tradici. Počátkem roku 1990 se sešli v sále fary ti, kteří se v té době nějak věnovali farní mládeži. Na stole byly tři varianty, jak s mládeží pokračovat dál. Nakonec zvítězilo obnovení 6. skautského střediska. Uvažovali jsme, koho oslovit s vedením střediska a shodli jsme se, že jediným člověkem s pedagogickým vzděláním i praxí, koho známe, je Ludvík Holášek. Navštívili jsme ho doma. Argumentoval, že nezná podrobně skauting a že je dost starý na to, aby chodil s holými koleny. Nakonec na to kývl, ale že jen na nezbytně nutnou dobu, než se najde někdo lepší. Ve vzpomínkách si uchovávám útržky z jeho vtipkování jak na radách, tak na táborech. V každém případě nám jeho autorita moc pomohla v úplných začátcích postupného budování skautského střediska.

Leoš Hrdlička: Jako dlouholetý pedagog oplýval schopností hledat řešení. V jeho jednání byla vždy přísnost, zároveň laskavost a vždy zájem o samotného člověka. Díky.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Skautské krizové centrum – pomoc potřebným

Březen a duben 2020

Od 11. března pozastavil Junák – český skaut z důvodu nouzového stavu svou běžnou činnost. Skauti se však činili i během tzv. koronavirové krize. Ve Zlíně vzniklo Skautské krizové centr- - -um, do kterého se zapojili vedle jiných také členové našeho šestého skautského střediska.

Pomáhali jednotlivci i celé rodiny. Rádcové z našeho střediska nakupovali seniorům potraviny, léky a další potřeby, členové zase šili roušky. Před Velikonocemi požádal Magistrát města Zlína skauty o pomoc s roznosem obálek s rouškami do poštovních schránek seniorů. Jen z našeho střediska se do distribuce zapojily tři desítky našich skautů a skautek. Díky tomu se nám 9. dubna podařilo roznést tisíce obálek.
Naše činnost v těchto mimořádných časech je mi důkazem, že jsme věrni našemu slibu a jsme připraveni pomáhat vlasti a bližnímu. Všem ze srdce děkujeme za pomoc a ochotu!

Kateřina Schneiderová

- - - - - - - - - - - - - - -

 Rozhovor na DVTV

Duben 2020

Zlínští skauti: Šití roušek byl zpočátku boj, dnes zásobujeme jídlem sto seniorů

Máme pravidelné klienty, ale mnoho lidí, které zásobujeme, jsou jednorázové akce, například nákup na 14 dní, říká Jiří Robenek ze Skautského krizového centra ve Zlíně. Zpočátku byli tři, dnes skautům s rozvozy potravin a šitím roušek pomáhají desítky dobrovolníků.

Video ke zhlédnutí:

- - -

 


 

- - -Puď připraven!
Jak pomáhají skauti v době koronaviru

Březen a duben 2020

- - -Snad každý v uplynulých týdnech pocítil následky nové nemoci, která se rozšířila jako lavina po celém světě. Už jenom to, že se vám, milí čtenáři, v březnu zavřely školy, je opravdu velmi nezvyklé. Jak tento čas prožíváte? Doháníte školní učivo alespoň na dálku? Pomáháte doma rodičům? Pojďte teď spolu s Nezbedou zjistit, jak poslední týdny pracují čeští skauti.

- - -I pro skauty – stejně jako pro kohokoliv jiného – je současná situace mimořádná. Skautské družinky jsou zvyklé se každý týden potkávat, oddíly měly naplánované víkendové výpravy, výlety a jiné akce. A najednou nic. Lidé se nesmí scházet, aby tu nemoc – koronavirus – nešířili dál. To samozřejmě platí i pro skauty, kteří museli přerušit svou běžnou činnost.
Možná jste ve zprávách viděli reportáže o lidech, organizacích, firmách a jejich snaze v těchto týdnech pomáhat potřebným kolem sebe. Mezi těmito lidmi působí také mnoho skautů.

- - -Proč?
To je jednoduché! Ve skautském slibu, který mnozí z nich složili u slavnostního ohně na táboře, mimo jiné stojí: Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližnímu.
Stejný důvod motivoval i 23letou studentku Veroniku Schneiderovou, která se krátce po vypuknutí epidemie rozhodla přiložit ruku k dílu ve Zlíně.
„Přijde mi to jako samozřejmost zapojit se do pomoci těm, kt- - -eří to nyní potřebují. Zvlášť když jsem skautkou. Plním pouze to, co jsem slíbila, a věřím, že i ostatní skautští dobrovolníci mají stejnou motivaci. Mimo jiné je to velmi příjemná forma odpoutání se od negativních informací, které se na nás teď valí ze všech stran,“ vysvětluje.
Ve Zlíně v březnu vzniklo tzv. skautské krizové centrum. To sdružuje ochotné skauty a ve spolupráci s dalšími dobrovolníky nebo úřady pomáhá tam, kde je třeba. Podobným způsobem to funguje i na dalších místech po celé naší zemi.

- - -A jak přesně tedy skauti v posledních týdnech pomáhají?
Způsobů je celá řada. Někteří se zapojili do výroby látkových roušek na ústa, jiní nakupují pro seniory, roznáší hotová jídla nebo koordinují další dobrovolníky. A několik skautů se dokonce podílí na výrobě ochranných štítů pro zdravotníky ve 3D tiskárnách.
Možných aktivit je víc než dost, práce se tak najde pro dospělé skauty nad 18 let i pro mládež.
„Ve Zlín- - -ě pomáhá naše krizové centrum tam, kde může. Dobrovolníci se starají o šití a distribuci roušek pro všechny typy zařízení, které to potřebují – tedy nemocnice, policie, sanatoria, psychiatrické léčebny, domovy seniorů a jiné,“ popisuje Veronika.
„Další pomáhají lidem v rizikových skupinách s nákupy a obstaráváním léků. Snaží se, aby si starší lidé nepřipadali sami a věděli, že se o ně někdo zajímá. Důležitou součástí naší činnosti je také komunikace s jinými organizacemi a magistrátem města nebo motivace dobrovolníků. A v neposlední řadě o své činnosti informujeme veřejnost.“
Je o takové služby mezi lidmi zájem? Podle Veroniky ano. Podotýká však, že přišel až postupně. „Zájem závisí na míře informovanosti okolí. Zpočátku o nás lidé moc nevěděli, to se ale postupem času zlepšovalo. A díky tomu začal růst zájem o naše služby.“
„O- - -d okolí dostáváme pouze pozitivní reakce. Lidé jsou nadšení z pomoci, za kterou nic nežádáme, a opětovně se na nás obrací. Odměnou jsou nám vděčnost a vlídná slova. Je až překvapující, že za tím vším zpočátku stálo jen pár skautů, kteří prostě chtěli pomoci,“ těší mladou studentku.
Ani v těchto náročných týdnech epidemie ale skauti nezapomínají na svou běžnou činnost. Na schůzkách se nyní potkávat nemůžou, mnohé družiny se proto snaží udržet v kontaktu alespoň na dálku. Volají si, organizují schůzky přes Skype, rádcové rozesílají svým členům dopisy s různými úkoly a tak podobně. Inu, lidé js- - -ou zkrátka vynalézaví.

A ještě něco – nejen pro skauty, ale i pro ostatní děti, mládežníky a rodiny připravili skautští vedoucí řadu tipů a inspirací, jak dobře využít čas strávený doma. Můžete si zahrát nejrůznější hry, vyzkoušet zajímavé aktivity nebo plnit tzv. odborky – to jsou skautské odborné zkoušky, které prokazují, že máte skvělé dovednosti například jako kuchař, spisovatel nebo vědec.
Tak co? Vyzkoušíte něco?

Vojtěch Jurák – Broskev

 


 

Klikni zde:

- - -

 


 

Zapoj se (znovu) do skautského dění!

Více informací nalezneš zde:

- - -

  

- - -- - -

 


 

Vyšel nový Zpravodaj – číslo 47 (únor 2020)

- - -V těchto dnech jsme vydali již sedmačtyřicáté číslo našeho Zpravodaje. Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím svých dětí, ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich webových stránek.

V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku, termíny letních stanových táborů a nabídku Skautské energie. Zvláštní pozornost je věnována oslavám výročí 30 let od založení naseho skautského střediska.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

Zveme vás na Skautský ple- - -s

Pátek 14. února 2020

Skautský ples se uskuteční v kulturním domě ve Spytihněvi.
Doprava autobusem je zajištěna.
Předprodej a rezervace vstupenek:
Míša Ženožičková, tel.: 739 482 306, e-mail: nsoci (at) zlin6.cz

Michaela Ženožičková – Míša

 


Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb