Skautnahodny obrazek
 

Skauting

(převzato ze stránek Junáku – svazu skautů a skautek ČR)


Pro koho je skauting?

- - -Oslovujeme děti od šesti let

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

…skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností…

- - -Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

Světlušky a vlčata (věk 6 – 10 let)

Skauti a skautky (věk 11 – 15 let)

Rangers a roveři (věk nad 15 let)

Poznámka: V našem středisku máme také oddíl předškoláků (věk 4 – 6 let)

- - -Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná.

Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.

 

Jak to ve skautingu chodí?

Pravidelný program pro volný čas

Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů, které se dělí do družin. Během roku se oddíly i družiny scházejí na pravidelných schůzkách, konaných jednou týdně. Ty jsou nejen plné her, ale skautky a skauti si také zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.

- - -…skautky a skauti si zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, potřebných pro praktický život…

Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jedno i vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Právě takové výpravy dávají možnost plně rozvinout dětskou fantazii při rozsáhlejších hrách se zajímavým libretem. Objevování tajemných jeskyní nebo - - -hledání pokladů je tou pravou příležitostí k poznání světa kolem nás i sebe sama.

Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu jsou letní tábory trvající dva až tři týdny, kde se zúročí zkušenosti získané během roku. Na nich se děti především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, ověřují praktické dovednosti i teoretické vědomosti. Zde se naučí vařit, pracovat se sekyrou a pilou, ovládat navigaci GPS, stavět stany a různé táborové stavby, starat se o sebe. Letními tábory vrcholí i oddílové hry a soutěže, podporují vztah k přírodě.

 

Kdo se o děti stará?

…máme promyšlený vzdělávací systém…

- - -Družina a oddíl

Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V systému „party“ vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci, podrádcové, v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Každý ze členů má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

…vedoucí oddílu musí být plnoletý a mít složenou vůdcovskou zkoušku zahrnující čtrnáct oborů…

Vedoucí

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky – čekatelskou a vůdcovskou, zaměřenou nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též lékařské doporučení a absolvování zdravotnického kurzu.

- - -Činovníci

Vedoucí ale na svůj úkol nejsou nikdy sami. Jsou zde ostatní dospělí – činovníci, kteří se jim svými schopnostmi a dovednostmi snaží pomoci (např. zajišťování technického a hospodářského zázemí oddílu) a kteří se též podílejí na předávání získaných znalostí a organizují speciální a odborné vzdělávací programy. Mají však také možnost dále rozvíjet vlastní zájmy a aktivity přizpůsobené jejich věku.

 

Co skauting nabízí?

…nabízíme něco navíc…

Mezinárodní rozměr

Junák je moderní organizací, která má globální rozměr, protože existuje ve 216 zemích světa. Umožňuje svým členům setkávání s mladými lidmi z celého světa. V jazykových táborech, na mezinárodních expedicích a setkáních podporuje komunikační schopnosti, odstraňuje předsudky a ostych před - - -příslušníky jiných národů a kultur. Bohatých mezinárodních zkušeností pak také využívá při tvorbě programů.

…skauting je jedinečný ve své otevřenosti, která vede mladé lidí z klubovny do celého světa…

Humanitární rozměr

Mimo tradičního oddílového programu se skauti zapojují nebo přímo pořádají podniky pro veřejnost. Patří k nim různé humanitární sbírky, pomoc při zajišťování akcí (např. Dětský den) či organizace programů pro domovy důchodců, léčebny či dětské domovy. Přímý styk s lidmi, jimž osud určil žít v odlišném prostředí, než na jaké jsou děti zvyklé, vede k odbourání lhostejnosti a ke snaze - - -těmto „znevýhodněným“ jedincům či skupinám pomoci.

Celostátní rozměr

Ke skautskému programu patří též pořádání celostátních soutěží, které motivují účastníky k prohlubování svých znalostí a k zlepšování dovedností. Závody a soutěže v mnoha oborech (sportovní, přírodovědné, divadelní, fotografické, pěvecké či literární) podporují rozvíjení talentu každého jedince. Zvláštní skupinu pak tvoří celostátní Závody vlčat a světlušek a Svojsíkův závod pro skautky a skauty, kde mohou družiny navzájem poměřit své síly, schopnosti, znalosti ale hlavně týmovou spolupráci, kterou je skauting učí.

 

Co je k tomu potřeba?

Přihlásit se je snadné

Přihlásit se může každé dítě od 6 let. Vítáme i dospělé, kteří se chtějí zapojit do skautského života a pomoci při vedení dětí či při organizačním zajištění naší činnosti. Pro vedení oddílu je nejprve zapotřebí - - -složit odpovídající zkoušky.

Stát se členem Junáka je jednoduché: stačí najít ve svém okolí nejbližší skautský oddíl, kontaktovat vedoucího oddílu, který vám poskytne přihlášku. Po jejím vyplnění je potřeba zaplatit členský příspěvek. Výše příspěvků v oddílech je různá, pohybuje se v průměru mezi 500 až 1000 Kč za rok. Další finanční výlohy se vztahují pouze na základní vybavení, zaplacení výdajů na výpravách a na letních táborech. Vzhledem k tomu, že veškerou naši výchovnou činnost zajišťují dobrovolníci, pokrývají poplatky pouze nezbytné náklady. Jakmile se dítě stane členem Junáka, je automaticky pojištěno.

 


 

Časté dotazy

- - -Jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?

Oficiální název organizace je Junák – svaz skautů a skautek České republiky. Junák je českým ekvivalentem pro slovo skaut.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu?

Pokud víte, kde je nejbližší skautský oddíl pak je dobré kontaktovat jeho vůdce, který Vám pro Vaše dítě poskytne přihlášku a další potřebné informace. V opačném případě se můžete obrátit na ústředí Junáka, kde Vám rádi pomůžeme najít oddíl v blízkosti Vašeho bydliště.

- - -V kolika letech může dítě vstoupit do skautského oddílu?

Od 6 let věku výše. Rozdělení věkových kategorií: světlušky a vlčata – děvčata a chlapci od 6 do 10 et, skautky a skauti – děvčata a chlapci od 10 do 15 let, roveři a rangers – děvčata a chlapci od 15 do 21 let, od 21 výše oldskauti.

Jaký je roční příspěvek?

Příspěvek se liší středisko od střediska, pohybuje se mezi 500–1000 Kč za rok.

Co čeká mé dítě v oddíle?

Program je přizpůsoben věku dítěte. Oddíly dětem nabízejí všestranný program, který děti rozvíjí: např. výtvarná, tělesná, vzdělávací činnost, jedno i vícedenní výpravy, letní a zimní tábory, výpravy do zahraničí… Některé oddíly se specializují na určitý druh činnosti jako třeba na rafting, cyklistiku, horolezení apod.

- - -Kdo se o děti stará?

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Kde můžeme koupit skautské vybavení?

V sedmi městech ČR sídlí prodejny, kde lze zakoupit skautský kroj a další potřebné věci.

Jaké jsou zhruba roční výdaje na vybavení a činnosti?

skautské vybavení – kroj apod. 500 Kč

jednodenní výpravy 50 Kč

tábor (podle délky trvání) 1700 – 3000 Kč

roční registrační příspěvek 300 – 500 Kč


Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb