Skautnahodny obrazek
 

Výchova a vzdělávání vedoucích

Žádný z našich oddílů by nemohl existovat bez kvalitních vedoucích, kteří vedení oddílů a družin věnují značné množství svého volného času.

Tato jejich služba od nich navíc vyžaduje dodržování pedagogických, psychologických a morálních zásad, ale i přiměřené znalosti zdravovědy, bezpečnostních pravidel nebo práva. Výchova vedoucích je zaměřena dvěma směry:

Naučit vedoucí, jak vést družinu (oddíl).

Pomáhat vedoucím v jejich vlastním vývoji, podporovat jejich vlastní osobní růst.

 

K usnadnění toho všeho pro ně naše středisko pořádá výchovně-vzdělávací programy:

 

- - -Prvním z nich je PRAcovní SEtkání - zkráceně PRASE.

Jedná se o setkání probíhající během sobotního dopoledne. Pořádáme je čtyřikrát ročně pro rádce a rádkyně družin. Program setkání je zaměřen na přípravu měsíčního duchovního programu pro naše členy, který je obsažen v Rádcovské stopě. Dále se věnujeme přípravě programu skautské stezky na družinové schůzky. Součástí setkání je i přednáška z oblasti pedagogiky nebo psychologie, kdy mezi sebou přivítáme odborníka z praxe.

 

Další se nazývá Džejms.

Je to celovíkendové setkání pořádané dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Má čtyři části:

- - -• praktický program, při němž vedoucí získají zkušenosti pro přípravu schůzek

• odbornou přednášku z oblasti pedagogiky, psychologie nebo metodiky skautské výchovy

• tvořivý program, který obohatí naši činnost o estetické a dramatické zážitky

• doprovodný herní program s využitím netradičních her a aktivit, který může inspirovat k využití na družinových schůzkách

 

Třetím (ale nikoli posledním) programem jsou čekatelské a vůdcovské zkoušky. Každý vedoucí oddílu i jeho zástupci musí mít skautskou kvalifikaci pro svou práci. Po složení dvoustupňové zkoušky - - -obdrží z ústředí Junáka vůdcovský dekret - oprávnění k samostatnému vedení oddílu nebo tábora. Součástí vůdcovské zkoušky je rovněž zdravotnický kurz zakončený zkouškou.

V rámci skautské organizace využíváme i další vzdělávací programy. Nejvyšší stupeň skautského vzdělání – Lesní školu – absolvovala již více než desítka našich vedoucích (nosí šedý šátek). Lesní škola probíhá formou několika víkendových setkání a týdenního letního tábora. Je zakončena vypracováním a obhajobou vlastního výchovného projektu a absolventa opravňuje k účasti na přípravě a vedení vzdělávacích programů.

Skautský seminář se koná jednou ročně v Praze. Pořádá ho Ekumenická lesní škola. Je sestaven z odborných přednášek a diskuzí, zaměřených převážně na osobní růst skautského vedoucího.
Práce skautských vedoucích je dobrovolná a je vykonávána v jejich volném čase. Vede k odpovědnosti a je základem pro každodenní naplňování skautského slibu. Být dobrým člověkem, který je připraven prožít krásný život.

 

Výchova v našem středisku

Požadavky na skautské vůdce a rádce se neustále stupňují. Nejen co se týká administrativních úkolů, ale zejména jejich připravenosti na práci s dětmi. Skautská organizace nemá být jen jednou z volnočasových aktivit, která má nějakým způsobem zaplnit čas dětí a mládeže. Skauting bývá - - -označován jako výchovné hnutí, které má své členy vést k tomu, aby z nich vyrostli občané schopni plnit povinnosti k sobě, ostatním i k Bohu. Ten, kdo má vést své členy k těmto cílům, sám musí být osobností, která má tyto schopnosti, ale také vědomosti, jak k těmto cílům vést ostatní. Tento úkol není vůbec snadný zvláště v dnešní době, kdy orientace společnosti se značně liší od našich cílů. Mladý člověk, který dostane na starost družinu či oddíl, přijímá tím zodpovědnost za to, čím a jak bude ovlivňovat své svěřence, zároveň sám musí „bojovat" s tím, jak na něj působí okolí.

Cílem výchovných zpravodajů ve středisku je připravit budoucí rádce a vůdce na jejich poslání, a to jak z hlediska nutných vědomostí, ale také osobnostních předpokladů pro zvládnutí těchto funkcí, a následně ve vzájemné spolupráci sledovat dění v družinách a oddílech a pomoci tam, kde je třeba.
Funkce výchovného zpravodaje v našem středisku je celkem nová a zatím se naše práce zaměřila spíše na přípravu a náplň družinových programů. Stále větším problémem je však neúčast skautských rádců na výchovně vzdělávacích akcích, které jsou pro ně pořádány. Je těžké časově zvládnout požadavky školy, pravidelnou činnost s družinou a oddílem, další zájmovou činnost a jistě i povinnosti doma. Moc - - -dobře si uvědomujeme tuto zátěž, kterou rádcování či vůdcování ve skautu přináší. Proto se snažíme tyto výchovně vzdělávací akce co nejvíce časově omezit, ale na druhé straně jejich program připravit tak, aby byl pro účastníky co nejvíce přínosný – to zvláště účastí odborníků v daných oborech. Práce s dětmi a mládeží je a bude stále náročnější nejen z hlediska znalosti zákonných požadavků a možností, ale také vůbec možných přístupů ke svěřeným členům, a to z mnoha hledisek – zdravotních, pedagogických, psychologických, motivačních, morálních. K tomu je nutná přiměřená příprava.

- - -Z výše uvedeného textu je určitě patrné, že odhodlat se k vedení dětí a mládeže jistě obnáší odvahu, ale následně i nutnost řešit mnoho starostí s tím spojených, obětování spousty volného času pro druhé s tím, že ještě musí vynaložit úsilí do vlastního vzdělávání pro tuto činnost. Naši rádcové a vůdcové se ve většině snaží o co nejlepší fungování naší organizaci. Jistě všude se najdou nějaké ty chybičky. Ale i tak tomu musí obětovat velmi mnoho. Proto mě velmi mrzí, když se dozvím, že členové některých družin řeknou svým rádcům, ať se pěkně snaží, když za to berou peníze. Kde tento názor slyšeli? Akci, kterou si rádce či vůdce musí nejprve připravit, potom je na ní neustále „zapřažen" a následně ji administrativně ukončuje, si musí také sám platit. Nejenže tedy nic nedostává, ale sám do ní navíc musí vkládat.

Vstřícný přístup rodičů našich členů je určitě velkou pomocí a hlavně podporou pro fungování našeho střediska, ale hlavně pozitivní zpětná vazba od členů či rodičů je jedinou odměnou pro ty, kteří se snaží vytvářet pro členy podnětné prostředí pro jejich další vývoj.


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb